Automatyka i Robotyka

Automatyka i Robotyka (AiR) jest bardzo dynamicznie rozwijającym się kierunkiem studiów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Poziom automatyzacji i robotyzacji jest wskaźnikiem rozwoju technologicznego każdej gospodarki. Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynierską, dobrze wykształconą w zakresie automatyki i robotyki.

Podjęcie studiów na tym kierunku daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

Umożliwia to absolwentom AiR znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Kierunek integruje w swoim programie podstawową wiedzę z zakresu:

 • sterowania (dyskretnego na poziomie systemów maszynowych oraz ciągłego na poziomie procesów technologicznych realizowanych na tych maszynach),
 • automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych,
 • informatyki (w szczególności: programowania, komunikacji komputerowej, baz danych, systemów ekspertowych, technik ewolucyjnych, logiki rozmytej oraz sieci neuronowych),
 • systemów wspomagania decyzji,
 • mechaniki (w zastosowaniach do robotów, manipulatorów oraz maszyn i urządzeń),
 • wykorzystanie programów CAD w projektowaniu robotów, maszyn i urządzeń,
 • mechatroniki (zwłaszcza w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych),
 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • zintegrowanego komputerowo wytwarzania,
 • sterowania produkcją,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości,
 • zarządzania (do planowania produkcji oraz oceny ekonomicznej jej efektów).

Nabywana przez studenta wiedza jest ukierunkowywana na jego osobiste zainteresowania poprzez umożliwienie wyboru jednej ze specjalności. W ramach kierunku istnieje także możliwość indywidualnego formułowania tematów prac przejściowych i dyplomowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji otrzymania przez studentów stosownych propozycji zagadnień do rozwiązania z zakładów pracy, które zamierzają ich zatrudnić. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentom podjęcie twórczej pracy inżynierskiej w zakresie automatyzacji procesów i systemów oraz sterowania i nadzorowania maszyn i urządzeń.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 absolwentom kierunku Automatyka i Robotyka przysługuje prawo ubiegania się o uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Opiekun kierunku
dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK
krzysztof.krupa@pk.edu.pl


Cele kształcenia

Rok 2006 przyniósł zasadniczą zmianę w organizacji kształcenia. Dostosowując sposób kształcenia do systemu funkcjonującego w europejskim obszarze szkolnictwa, studia podzielone zostają na trzy etapy:

 • Pierwszego stopnia – na uczelniach technicznych są to studia inżynierskie
  (3,5 roku),
 • Drugiego stopnia – studia magisterskie (1,5 roku),
 • Trzeciego stopnia – studia doktoranckie (4 lata).

Osoby posiadające ukończone studia pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę również na studiach podyplomowych (1 rok) i kursach.

Aktualności

Skip to content