Informacje o kierunku

Kierunek integruje w swoim programie podstawową wiedzę z zakresu:

 • sterowania (dyskretnego na poziomie systemów maszynowych oraz ciągłego na poziomie procesów technologicznych realizowanych na tych maszynach),
 • automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych,
 • informatyki (w szczególności: programowania, komunikacji komputerowej, baz danych, systemów ekspertowych, technik ewolucyjnych, logiki rozmytej oraz sieci neuronowych),
 • systemów wspomagania decyzji,
 • mechaniki (w zastosowaniach do robotów, manipulatorów oraz maszyn i urządzeń),
 • wykorzystanie programów CAD w projektowaniu robotów, maszyn i urządzeń,
 • mechatroniki (zwłaszcza w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych),
 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • zintegrowanego komputerowo wytwarzania,
 • sterowania produkcją,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości,
 • zarządzania (do planowania produkcji oraz oceny ekonomicznej jej efektów).

Nabywana przez studenta wiedza jest ukierunkowywana na jego osobiste zainteresowania poprzez umożliwienie wyboru jednej ze specjalności. W ramach kierunku istnieje także możliwość indywidualnego formułowania tematów prac przejściowych i dyplomowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji otrzymania przez studentów stosownych propozycji zagadnień do rozwiązania z zakładów pracy, które zamierzają ich zatrudnić. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentom podjęcie twórczej pracy inżynierskiej w zakresie automatyzacji procesów i systemów oraz sterowania i nadzorowania maszyn i urządzeń.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 absolwentom kierunku Automatyka i Robotyka przysługuje prawo ubiegania się o uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Opiekun kierunku
dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK
krzysztof.krupa@pk.edu.pl

Cele kształcenia

Rok 2006 przyniósł zasadniczą zmianę w organizacji kształcenia. Dostosowując sposób kształcenia do systemu funkcjonującego w europejskim obszarze szkolnictwa, studia podzielone zostają na trzy etapy:

 • Pierwszego stopnia – na uczelniach technicznych są to studia inżynierskie
  (3,5 roku),
 • Drugiego stopnia – studia magisterskie (1,5 roku),
 • Trzeciego stopnia – studia doktoranckie (4 lata).

Osoby posiadające ukończone studia pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę również na studiach podyplomowych (1 rok) i kursach.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI STUDIÓW

Automatyzacja systemów wytwarzania

(studia I i II stopnia)

Specjalność ta przygotowuje do rozwiązywania problemów automatyzacji zarówno lokalnych stanowisk wytwarzania, jak i kompleksowych, zrobotyzowanych systemów wytwórczych. Nabyta wiedza z zakresu sieci komputerowych, programowania obrabiarek i robotów, zaawansowanych programów komputerowych wspomagających projektowanie procesów i systemów wytwarzania oraz systemów komputerowego wspomagania CAx, umożliwia podjęcie współpracy z zespołami specjalistów mechaników, informatyków, elektroników i automatyków niezbędne na etapie transformacji do przemysłu 4.0.

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

(studia I i II stopnia)

Specjalność ta obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Przygotowuje do projektowania i symulacji działania systemów sterowania oraz układów diagnostyki i monitoringu. Dodatkowo w ramach specjalności, podejmowana jest tematyka energooszczędnych i ekologicznych układów napędu i sterowania oraz zastosowania nowoczesnych systemów CAD. Nabyte kompetencje dobrze przygotowują do pracy inżyniera, szczególnie w aspekcie potrzeb przemysłu 4.0.

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

(studia I i II stopnia)

Specjalność ta w sposób szczególny koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych w automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych, zgodnych z ideą cyfrowej rewolucji przemysłowej czyli przemysłu 4.0. Absolwent uzyskuje kompetencje o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych. Obejmuje to m.in. takie zagadnienia jak: Internet rzeczy, programowanie układów sterowania, zaawansowane techniki CAD/CAM, języki dla Internetu czy też komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją. Dzięki kształceniu uwzględniającym obecne trendy rozwojowe najnowocześniejszych technologii, oferuje solidne podstawy zarówno w procesie poszukiwania satysfakcjonującego miejsca pracy, jak również dalszego kształcenia niezbędnego w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.

Mechatronika (studia I stopnia)

Specjalność ta obejmuje zagadnienia z zakresu modelowania, konstruowania i obsługi współczesnych systemów mechatronicznych o wysokim stopniu integracji układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Absolwent ma wiedzę z przedmiotów ogólnych z zakresu: mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalnościowych, w tym znajomość konstrukcji czujników, układów wykonawczych (aktuatorów), sterowników i sieci informatycznych. Potrafi opracowywać algorytmy i programy sterowania dla sterowników systemów mechatronicznych.

Absolwent tej specjalności posiada także praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, programowania i uruchamiania systemów mechatronicznych w obszarach pojazdów samochodowych, maszyn technologicznych, robotów przemysłowych oraz inżynierii medycznej. Zdobyta wiedza pozwala na dalszą specjalizację w dziedzinie mechaniki, elektroniki, informatyki i w zakresie systemów mechatronicznych, w zależności od specyfiki podejmowanej pracy zawodowej.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle, w ośrodkach projektujących systemy mechatroniczne, jak również w szkolnictwie zawodowym, szkołach wyższych i instytutach badawczych.

Dysponujemy nowoczesnym laboratorium mechatroniki wyposażonym w ramach programu MRPO.

Istnieje możliwość realizacji indywidualnych projektów studenckich pod opieką profesjonalnej i przyjaznej kadry dydaktycznej.

Aktualności

Skip to content